Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie studiów składamy w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • 2 egzemplarze wniosku wypełnionego LITERAMI DRUKOWANYMI
 • 4 aktualne kolorowe fotografie paszportowe
 • 2 fotokopie ważnego paszportu (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej wniosku
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania zawierające informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny lub zaświadczenie z domu studenckiego o wysokości opłat)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce

W wypadku studenta studiów stacjonarnych:

 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów/kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach
 • w przypadku kontynuacji studiów wydruk karty okresowych osiągnięć studenta
 • dowód uiszczenia opłaty za naukę
 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę

W wypadku studenta studiów niestacjonarnych: 

 • dodatkowo – zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie wskazujące jak często odbywają się zajęcia