PORT-ikona-kontakty
PORT-ikona-znak zapytania

Pytania i odpowiedzi

Ochrona czasowa w Polsce dla obcokrajowców (PL)

PL
Ochrona czasowa w Polsce dla obcokrajowców, którzy nie posiadają obywatelstwa Ukrainy i nie są małżonkami obywateli Ukrainy ani członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka przyznawana jest osobom, które legalnie przebywały w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały lub korzystały z ochrony w Ukrainie (ochroną czasową objęte mogą być także członkowie rodzin obcokrajowców, które korzystały z ochrony w Ukrainie) i które nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju pochodzenia.

Zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wydaje bezpłatnie Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca.

Nie jest konieczne składanie pisemnych wniosków – wystarczy osobisty kontakt z przedstawicielem urzędu.

Konieczne jest natomiast przedstawienie dokumentów potwierdzających, że przed 24 lutego 22r. cudzoziemiec korzystał z ochrony w Ukrainie, legalnie przebywał w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały i nie jest w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Sprawę można załatwić osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 oraz w delegaturze urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19.

Zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie do 4 marca 2023 r. i poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski.

Ochrona czasowa – czym jest i komu przysługuje w Polsce? (PL/RU)

PL
Ochrona czasowa to rodzaj ochrony krajowej, który upoważnia do wjazdu i przebywania na terenie Polski. Daje prawo do pracy i pomoc materialną oraz medyczną osobom uciekającym z Ukrainy w związku z wojną. Ochrona czasowa została wprowadzona na mocy decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej z 4.03.2022r.

Ochrona czasowa w Polsce przysługuje obywatelom Ukrainy i członkom ich rodzin.
Za członka rodziny osoby uprawnionej do ochrony czasowej uznaje się:
1) małżonka;
2) małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci lub dzieci małżonka, niezależnie od tego, czy urodziły się w związku małżeńskim, czy poza związkiem, czy są adoptowane;
3) innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina przed 24 lutym 2022r. i którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu obywatela Ukrainy objętego ochroną czasową.
Ochrona czasowa przysługuje także: 
 1) bezpaństwowcom lub obywatelom państw trzecich (innych niż Ukraina), którzy są w stanie udowodnić, że przed 24.02.2022r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z  prawem ukraińskim i nie są w  stanie w  bezpiecznych warunkach powrócić do kraju pochodzenia
2) bezpaństwowcom lub obywatelom państw trzecich (oraz członkom ich rodzin), którzy przed 24.02.2022r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub  ochrony krajowej w Ukrainie.

RU
Что такое временная защита?
Это тип национальной защиты, который разрешает въезд и пребывание на польской территории.  Временная защита предоставляет право на труд,  материальную и медицинскую помощь тем, кто бежит из Украины в связи с войной. Временная защита была введена исполнительным решением Совета Европейского Союза от 4.03.2022 г.
 
Кому в Республике Польша предоставляется  временная защита?
Гражданам Украины и членам их семей.
Членом семьи человека, имеющего право на временную защиту, считается:
1) супруга;
2) несовершеннолетние и не состоящие в браке дети или дети супруга, независимо от того, родились ли они в браке или вне брака или усыновлены;
3) другие близкие родственники, которые жили вместе как одна семья до 24 февраля 2022 года и которые в то время полностью или частично находились на иждивении гражданина Украины, находящегося под временной защитой.
Также получить  временную  защиту могут:
1) лица без гражданства или гражданам третьих стран (кроме Украины), которые могут доказать, что до 24.02.2022 года они законно проживали в Украине на основании действительного разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с украинским законодательством, и не могут в безопасных условиях вернуться в страну происхождения.
2) лица без гражданства или граждане третьих стран (и члены их семей), которые до 24.02.2022 г. пользовались Международной или национальной защитой в Украине.

Jakie dokumenty mogą potwierdzić polskie pochodzenie? (PL)

Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o repatriacji dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą̨ być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące cudzoziemca lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

– polskie dokumenty tożsamości;
– akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
– dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
– dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwiezienia, zawierające wpis  informujący o narodowości polskiej;
– dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o repatriacji dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą̨ być również inne dokumenty, a w szczególności:

– o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
– potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Ukradziono/zgubiłem kartę pobytu, co należy zrobić? (PL/EN)

PL
Ukradziono/zgubiłem kartę pobytu, co należy zrobić?
– W terminie 3 dni od utraty/zgubienia dokumentu powiadom o tym fakcie wojewodę, który wydał Twoją kartę pobytu.
– Kradzież/utratę karty zgłoś również w najbliższym Komisariacie Policji.
– By uzyskać nową kartę złóż wniosek o wymianę/wydanie karty pobytu.

EN
My residence card has been stolent/lost. What to do?
– Within 3 days of losing the document, please inform the Voivod who issued your residence card about it .
– Report theft / loss of the card to the nearest Police Station.
– To obtain a new card, apply for an exchange of a residence card.

Jak wypełnić wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy? (PL/EN/RU)

Na stronie interwencjaprawna.pl udostępniono informację, jak krok po kroku wypełnić  wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Znalazły się tam wskazówki: 
– jak odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy,
– jakie dołączyć dokumenty do wniosku, 
– jak skutecznie złożyć wniosek w urzędzie. 

Informacja dostępna w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Jak wypełnić wniosek o zezwolenie na pobyt stały? (PL/EN/RU)

Na stronie interwencjaprawna.pl udostępniono informację, jak krok po kroku wypełnić  wniosek o zezwolenie na pobyt stały. Znalazły się tam wskazówki: 
– jak odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu wniosku o zezwolenie na pobyt stały,
– jakie dołączyć dokumenty do wniosku, 
– jak skutecznie złożyć wniosek w urzędzie. 

Informacja dostępna w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Kto jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt stały? (PL/RU)

PL
Zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny repatrianta/repatriantki:
– cudzoziemcy, którym udzielono azylu
– posiadacze Karty Polaka, którzy zamierzają osiedlić się na terenie Polski
– osoby, które składając wniosek przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt.5 Ustawy o opłacie skarbowej)

Wszyscy cudzoziemcy, cudzoziemki, którzy nie należą do żadnej w wyżej wymienionej kategorii, zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 640 zł. W tym osoby, które posiadają status uchodźcy lub są objęte ochroną uzupełniającą lub przebywają na terenie Polski ze względów humanitarnych.

RU
Кто освобожден от уплаты гербового сбора за выдачу постоянного вида на жительство?
Освобождены ближайшие члены семьи репатрианта/репатриантки:
– иностранцы, которым предоставлено убежище
– владельцы Карты поляка, которые намерены проживать на польской территории
– лица, которые при подаче заявления представят справку об использовании социальных пособий по причине бедности (ст. 7 п. 5 Закона о гербовом сборе)

Все иностранцы/иностранки, которые не принадлежат ни к одной из указанных категорий, обязаны оплатить сбор в размере 640 зл. В том числе лица, которые имеют статус беженца, находятся под дополнительной защитой или находятся на польской территории по гуманитарным причинам.

Jak wypełnić wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? (PL/EN/RU)

Na stronie interwencjaprawna.pl udostępniono informację, jak krok po kroku wypełnić wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Znalazły się tam wskazówki: 
– jak odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– jakie dołączyć dokumenty do wniosku, 
– jak skutecznie złożyć wniosek w urzędzie. 

Informacja dostępna w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Odmówiono Ci wydania zezwolenia na pobyt? (PL/EN/RU)

Jeśli:
złożyłeś(aś) wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta UE w Polsce,
a następnie: 
– otrzymałaś(łeś) decyzję Wojewody odmawiającą Ci zezwolenia, 
oraz:
– nie minęło jeszcze 14 dni od momentu gdy tę decyzję otrzymałeś(aś).  

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, złóż od niej odwołanie.  Nie wiesz jak? Wejdź na stronę interwencjaprawna.pl, gdzie otrzymasz wskazówki, jak przygotować odwołanie.

Informacje dostępne w języku polskimangielskim rosyjskim.

Jak zalegalizować pobyt na podstawie studiów? (PL)

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie studiów składamy w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:
– 2 egzemplarze wniosku wypełnionego LITERAMI DRUKOWANYMI
– 4 aktualne kolorowe fotografie paszportowe
– 2 fotokopie ważnego paszportu (oryginał do wglądu)
– potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za złożenie wniosku
– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
– dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania zawierające informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny lub zaświadczenie z domu studenckiego o wysokości opłat)
– dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce

W przypadku studenta studiów stacjonarnych:
– zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów/kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach

W przypadku kontynuacji studiów:
– wydruk karty okresowych osiągnięć studenta
– dowód uiszczenia opłaty za naukę
– zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę

W przypadku studenta studiów niestacjonarnych – dodatkowo:
– zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie wskazujące jak często odbywają się zajęcia

Mam Kartę Polaka, czy muszę płacić za studia w Polsce? (PL)

Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia nie ponoszą opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Podstawa prawna art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów (PL)

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów

1. Czym jest nostryfikacja
Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.
2. Kto dokonuje nostryfikacji
Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. 
3. Wymagane dokumenty
Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa wniosek do wybranej uczelni nostryfikującej, do którego dołącza:
– 1. dyplom ukończenia studiów;
– 2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
– 3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego została przyjęta na studia;
Dokumenty wymienione w punktach 1-3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą.
4. Jak przebiega postępowanie nostryfikacyjne
Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia.
5. Terminy 
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku uczelni nostryfikującej. Uczelnia nostryfikująca dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia nostryfikująca wyznacza wnioskodawcy termin  jego uzupełnienia nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.
6. Opłaty
Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego opłaty nie pobiera się.
7. Odmowa wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego
W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie.
8. Uchwały końcowe i wydawane zaświadczenia
Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego wydaje się zaświadczenie. Zaświadczenie stwierdza, że przedłożony dyplom uzyskany za granicą jest równoważny z konkretnym polskim dyplomem (np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia), nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. licencjata, inżyniera, magistra, lekarza).

Wersja UA Нострифікація дипломів про вищу освіту

Szczegóły na stronie: nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow


Finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

1. Na czym polega wsparcie?
Starosta, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować z Funduszu Pracy opłatę pobieraną za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.
2. Co należy zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o sfinansowanie opłaty we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Szczegóły na stronie: psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/nostryfikacja


Uwaga!
W systemie praca.gov.pl obywatele Ukrainy mogą już składać wnioski o przyznanie finansowania opłaty pobieranej przez uczelnie wyższe za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie – poinformowała szefowa MRiPS Marlena Maląg. „Dotyczy to m.in. systemu opieki zdrowotnej, edukacji czy budownictwa. Pozwoli to na uznanie dyplomu ukończenia studiów zdobytego za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu” – wskazała minister.
Formularz wniosku dostępny jest w trzech wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej i angielskiej.


Źródło: www.pulshr.pl/edukacja/ukraincy-dostana-pomoc-w-nostryfikacji-dyplomu-ukonczenia-studiow,90778.html

Jeśli mam mniej niż 18 lat czy mogę podjąć pracę w Polsce? (PL)

Zatrudnienie osoby małoletniej czyli takiej, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 jest możliwe pod pewnymi warunkami:

– małoletni/ małoletnia  ukończył/ ukończyła co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
– przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu,
– posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Gdzie płacę podatki, jeśli przyjechałem/- am do Polski po 24.02.2022 i tutaj pracuję? (PL)

Ustalanie rezydencji podatkowej przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Obywatele i obywatelki Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy mogą złożyć oświadczenie o przeniesieniu swojego ośrodka interesów życiowych do Polski i uzyskać status polskiego rezydenta podatkowego od pierwszego dnia przyjazdu do RP.

Obywatel Ukrainy może złożyć takie oświadczenie np. pracodawcy.

Złożenie oświadczenia będzie skutkowało tym, że od pierwszego dnia pobytu na terytorium RP będzie traktowany jak polski rezydent podatkowy. W efekcie będzie mógł korzystać z zasad opodatkowania, ulg i zwolnień podatkowych na równych zasadach z polskimi rezydentami podatkowymi. Z kolei niezłożenie oświadczenia będzie skutkować utrzymaniem statusu nierezydenta podatkowego do czasu spełnienia jednego z warunków wymienionych w art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wynajem mieszkania (PL)

Mieszkanie można wynająć samodzielnie (bezpośrednio od właściciela) lub za pośrednictwem agencji nieruchomości.
– Skorzystanie z usług agencji nieruchomości wiąże się z dodatkową opłatą.
Mieszkanie można wynająć na czas określony lub nieokreślony.
– Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia (w umowie określamy jaki jest okres wypowiedzenia – może to być n.p. miesiąc, dwa miesiące, pół roku).
– Umowę na czas określony można rozwiązać tylko za zgodą właściciela lub jeśli było to przewidziane w umowie.

Cudzoziemka chce złożyć wniosek o pobyt stały. Czy do okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce wlicza się okres oczekiwania na decyzję o objęcie ochroną międzynarodową, czy należy zacząć liczyć okres 5 lat od czasu uzyskania decyzji? (PL)

Jeżeli została wydana pozytywna decyzja o objęciu ochroną międzynarodową przy składaniu wniosku o pobyt stały do okres nieprzerwanego pobytu wlicza się czas oczekiwania na wydanie decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa o cudzoziemcach z Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Dz.U.2021.0.2354 t.j. – Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2022 Art.195 ust 3. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a lub b, cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie nadanego statusu uchodźcy lub udzielonej ochrony uzupełniającej wlicza się okres jego pobytu na tym terytorium w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, nawet jeżeli przebywał w tym okresie w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców.

Asystent międzykulturowy w szkole (RU)

Межкультурный помощник в школе помогает решать различные задачи, к которым, в частности, относятся:
– Содействие учителям и педагогам в распознавании проблем и потребностей учащегося-иммигранта.
– Помощь учителям и детям, посредничество в сложных и конфликтных ситуациях.
– Предоставление социальной поддержки учащемуся-иммигранту.
– Проверка посещаемости учащегося-иммигранта в школе.
– Помощь учащемуся-иммигранту в домашних заданиях.
– Мониторинг оснащенности учащегося-иммигранта учебниками и школьными принадлежностями.
– Создание хорошего контакта между родителями учащегося-иммигранта и представителями школы.
– Взаимодействие с родителями учащихся-иммигрантов в течение образовательного процесса.
– Разъяснение культурных различий между иммигрантами и принимающим стороной(культурным сообществом).
– Сближение школьного сообщества с традициями и культурой учащегося-иммигранта.

Możliwość przedłużenia wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców (PL)

1. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r, poz. 1336)

HOW TO APPLY AND CHOOSE A BASIC HEALTH CARE DOCTOR {POZ} (EN)

Any person who has his insurance under the National Health Fund is entitled to free health care as part of basic care provided by doctors, nurses, and midwives of primary health care and school nurses too.

By being under this insurance scheme, you have the right to choose a doctor, nurse, and midwife among any of these who have agreement with the National Health Fund.  To make this choice of either a doctor, nurse, or midwife, you must first and foremost make an appropriate submission of your application with your declarations indicating the choice of a particular doctor, nurse, or midwife you would wish for irrespective of your place of residence.

By having this insurance, you are only entitled to choose just one doctor, nurse, or midwife and this does not mean that it is mandatory that every other member of your family should choose the same medical personnel as you did too, each person has the right to sign up to a particular he or she wishes without any obligations in his/her choice.

In order to fill the declaration form, you need to go to any primary care facility near to you as this declaration is made available in every primary care facility irrespective of your jurisdiction.  Also, it worthy of note that no doctor, nurse, or midwife of POZ has any right for any reason at all to refuse any person under this insurance from registering on the list of patients either by reason of age, gender, or health condition. Rather the only reasons could only be on the grounds that when an insured person is submitting his/her declaration, the limits of patients per each medical personnel providing health service at that point has exceeded.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – profesjonalna pomoc medyczna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (PL)

Ministerstwo Zdrowia informuje: w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, otrzymasz profesjonalną pomoc medyczną przez telefon. Wystarczy zadzwonić na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (w skrócie TPK) lub wypełnić formularz online. Szczegóły na stronie www.gov.pl/web/zdrowie/tpk.
Infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Wsparcie osób o specjalnych potrzebach – Polskie Forum Migracyjne (PL)

Osoby o specjalnych potrzebach to: małoletni bez opieki, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary dyskryminacji ze względu na płeć, religię i inne, osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży i z małymi dziećmi, osoby LGBTQI, ofiary handlu ludźmi, ofiary tortur, ofiary przemocy domowej, ofiary przestępstw z nienawiści, osoby starsze, samotni rodzice, rodziny wielodzietne…
Wśród migrantów przymusowych na całym świecie są osoby z każdej z wyżej wymienionych grup. Nazywamy je grupami wrażliwymi – czyli jeszcze mocniej narażonymi na dyskryminację, krzywdę, cierpienie.
Polskie Forum Migracyjne (PFM) bierze udział w projekcie KOMPLEKS, którego celem jest wsparcie krajowego systemu zarządzania migracjami oraz azylem w zakresie uwzględnienia w nim potrzeb osób z grup wrażliwych.
PFM w ramach projektu Kompleks:
– rozpoznaje potrzeby osób z grup wrażliwych
– mapuje zasoby i możliwości odpowiadania na rozmaite specjalne potrzeby
– monitoruje ich stosowanie w praktyce
– rozmawia i sieciuje się z innymi organizacjami

Więcej informacji na:
strona www: www.gov.pl
strona www: forummigracyjne.org
FB: PolskieForumMigracyjne

Gdzie znajdę pomoc prawną i inne usługi? – rekomendacja UNHCR (PL)

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, działa na rzecz ochrony praw i dobrobytu uchodźców na całym świecie. Celem UNHCR jest zapewnienie, by każdy człowiek mógł skorzystać z prawa do uzyskania azylu i bezpiecznego schronienia na terenie innego państwa. UNHCR chroni również bezpaństwowców. Bezpłatne porady prawne dla osób ubiegających się o azyl i uchodźców dostępne są w wyspecjalizowanych organizacjach, w tym u partnerów UNHCR. UNHCR Polska ściśle współpracuje z tymi organizacjami. Poniższe organizacje udzielają pomocy osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom w Polsce:

 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć: Bezpłatne porady prawne dla osób ubiegających się
o azyl, uchodźców i bezpaństwowców.
– Telefon : +48 693 390 502; +48 126 337 223
– E-mail: biuro@pomocprawna.orgporady@pomocprawna.org
– Strona internetowa: pomocprawna.org

 Fundacja Ocalenie: Bezpłatne porady prawne, lekcje języka polskiego, pomoc psychologiczna, programy wsparcia integracji, pomoc w poszukiwaniu mieszkania.
– Telefon : +48 228 280 450
– Strona internetowa: https://en.ocalenie.org.pl/

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Bezpłatna pomoc prawna
– Telefon : +48 603 175 232
– E-mail: refugees@hfhr.pl.
– Strona internetowa: hfhr.pl

 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: Bezpłatna pomoc prawna; pomoc integracyjna; wsparcie medyczne, socjalne i mieszkaniowe.
– Telefon : +48 226 215 165
– E-mail: biuro@interwencjaprawna.pl
– Strona internetowa: interwencjaprawna.pl

 Warszawskie Centrum Wielokulturowe: Bezpłatne porady prawne, doradztwo i praktyczna pomoc; lekcje wielokulturowe, warsztaty, seminaria, konferencje; lekcje języka polskiego.
– Telefon : +48 22 648 11 11
– E-mail: centrum@cww.waw.pl
– Strona internetowa: https://centrumwielokulturowe.waw.pl/en/

 Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: Infolinia dla kobiet na temat zdrowia reprodukcyjnego i praw kobiet, w tym kwestii przemocy seksualnej ze względu na płeć (SGBV). Obsługiwana przez edukatorów seksualnych, ginekologów, prawników i psychologów.
– 16:00–18:00 od poniedziałku do piątku
– Telefon : +48 226 359 395
– E-mail: federacja@federa.org.pl
– Strona internetowa: https://en.federa.org.pl/about-us/

 LAMBDA Warsaw : Informacje, doradztwo, wsparcie, grupy samopomocy, wsparcie antydyskryminacyjne – dla członków społeczności LGBTIAQ+
– Telefon : +48 224 288 338 (15:00–18:00 od poniedziałku do piątku)
– E-mail: warszawa@lambdawarszawa.org
– Strona internetowa: http://lambdawarszawa.org/o-nas/

Skontaktuj się z UNHCR:
Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce
– Adres: Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa
– Telefon: +48 22 628 6930
– E-mail: polwaprotection@unhcr.org
– Godziny urzędowe: poniedziałek–piątek od 8:30 do 16:30
Wszelkie wsparcie UNHCR jest bezpłatne.

logo - książka

Książki, raporty

Wzbogaćcie swoją wiedzę z nami!
Dzięki funduszom pozyskanym z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny Biblioteka PORTu powiększyła i stale powiększa swój księgozbiór. Zakup książek sfinansowano przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Spis książek – na stronie portintegracja.pl.

Książki, dostępne są w Punkcie doradczo – informacyjnym. Zapraszamy.

GDZIE PRAWO NIE SIĘGA.
RAPORT HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA Z MONITORINGU SYTUACJI NA POLSKO-BIAŁORUSKIEJ GRANICY

Od początku kryzysu Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi monitoring sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, dokumentując przypadki naruszeń praw człowieka wobec osób migrujących, mieszkańców i mieszkanek oraz osób niosących pomoc humanitarną.

Raport dostępny na stronie (plik pdf):
https://hfhr.pl/publikacje

Polska Szkoła Pomagania. Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce w 2022 roku.
Raport Konsorcjum Migracyjnego

Raport Polska Szkoła Pomagania oferuje diagnozę potrzeb i dobrych praktyk działań pomocowych i integracyjnych podmiotom w te działania zaangażowanym – władzom samorządowym i centralnym, organizacjom społecznym i międzynarodowym, przedstawicielom biznesu i społeczności migranckich – w oparciu o głosy i doświadczenia, jakie zdobyli działając nieprzerwanie od 24 lutego 2022 roku. Dzięki współpracy czołowych polskich ośrodków badawczych oraz Konsorcjum Migracyjnego złożonego z organizacji społecznych od lat zaangażowanych w pracę z i na rzecz migrantek i migrantów, w oparciu o analizę danych zastanych oraz badania jakościowe i instytucjonalne w sumie jedenastu dużych (Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Warszawa), średnich (Łomża, Płock, Świnoujście) i małych polskich miastach (Bolechówko-Potasze, Hrubieszów, Wronki) udało się zrekonstruować skalę i charakter polskiej infrastruktury pomocowej i recepcyjnej w reakcji na masowy przyjazd uchodźczyń z Ukrainy. Odpowiednie zróżnicowanie badanych miast miało za zadanie zapewnić jak najpełniejszy i najbardziej zróżnicowany obraz działań podejmowanych w odpowiedzi na przyjazd uchodźczyń po 24 lutego 2022 r.

Raport dostępny na stronie (plik pdf):
https://konsorcjum.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/Polska-Szkola-Pomagania-raport.pdf

PORT-ikona-slownik

Słownik pojęć

Dyskryminacja wielokrotna, sumowana / wiązana, intersekcjonalna / krzyżowa

Dyskryminacja wielokrotna – w wąskim rozumieniu – sytuacja, w której jedna osoba jest dyskryminowana ze względu na przynależność do różnych grup, ale doświadcza tej dyskryminacji oddzielnie, w różnym czasie. Np. pracowniczka z niepełnosprawnością ruchową jako kobieta nie jest preferowana przez swojego pracodawcę jako kandydatka do awansu (dyskryminacja ze względu na płeć), a w innym momencie pracodawca nie dba o to, by zawodowe spotkanie zespołu, do którego osoba ta należy, odbyło się w miejscu, do którego ta pracowniczka może się dostać (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność). W kontekście prawnym taki rodzaj dyskryminacji na podstawie więcej niż jednej przesłanki postrzegany jest jako „zwykła” dyskryminacja, ponieważ oba jej rodzaje dzieją się w różnym czasie. Sytuacje te traktowane są osobno, w oparciu o istniejące przepisy, rozdzielnie traktujące każdy przypadek dyskryminacji i przesłankę, która leżała u jego podstaw.

Dyskryminacja sumowana / wiązana  (compound disrimination) – różne przesłanki dyskryminacji „dodają się” do siebie w jednej sytuacji. W konkretnym przypadku, np. gdy pracodawca poszukuje na dane stanowisko osoby do 30 roku życia, bez statusu imigranckiego, pełnosprawnej, białej, mieszkającej w odległości 5 kilometrów od miejsca pracy. Niespełnienie przez osobę każdego kolejnego z kryteriów odnoszących się do tych tożsamości, nie oznacza braku szans na zatrudnienie, ale te szanse osłabia. Im większej liczby z tego katalogu cech nie spełnia, tym mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania pracy na tym stanowisku. Np. w sytuacji, gdy na rynku pracy pewne prace uznawane są za odpowiednie dla mężczyzn, a inne dla imigrantów, prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez kobietę-imigrantkę jest ograniczone, właśnie ze względu na dyskryminację sumowaną.

Dyskryminacja intersekcjonalna / krzyżowa  (intersectional discrimination) – to taki rodzaj współgrania z sobą różnych charakterystyk grupowych danej osoby, które wchodzą z sobą w interakcje jednocześnie. Nie daje się ona zredukować do po prostu „sumy” doświadczeń wynikających z przynależności do różnych grup, lecz tworzy nowy, charakterystyczny system wykluczeń.

Perspektywa ta pozwala w bardziej wnikliwy, niż jednoprzesłankowy, sposób diagnozować naturę i przyczyny dyskryminacji, a także proponować bardziej skuteczne rozwiązania przeciwdziałające wykluczeniom ze względu na różne przesłanki – także wykluczeniom, które mogą mieć miejsce w ramach grup dyskryminowanych.

Źródło https://rownosc.info/dictionary/dyskryminacja-wielokrotna/, dostęp 18.08.2022

Uwaga!

Informacje zamieszczone na tej stronie są odpowiedzią na pytania pojawiające się w ramach działań Punktu doradczo-informacyjnego. Nie stanowią one źródła prawa, nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej.