napis Xenophilia, nad nim logo funduszy norweskich, z prawej strony napis Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię...

Projekt „Xenophilia” finansowany jest przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

PORT-ikona-cel projektu

Cel Projektu

PL
Celem projektu „Xenophilia” jest wielokierunkowe wsparcie imigrantów/ek z terenu Słupska i Pomorza. Dzięki holistycznemu podejściu grupie docelowej zostanie zapewnione wsparcie edukacyjne, informacyjne, integracyjno-aktywizujące oraz doradcze specjalistyczne (m.in. prawne, psychologiczne i tłumaczeniowe).
Ważnym elementem projektu będzie praca z rodzinami imigranckimi i reemigranckimi oraz przygotowania do powołania Słupskiej Rady Imigrantów i Imigrantek – ciała konsultacyjno-doradczego w zakresie kształtowania polityk migracyjnych. Działanie to wzmocni samorzecznictwo imigrantów/ek.
Działania integracyjne adresowane do imigrantów i imigrantek oraz społeczności przyjmującej będą sprzyjały wzajemnemu poznaniu.
W ramach projektu zapewnione zostanie wsparcie imigrantkom, które doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Zorganizowane zostaną zajęcia z samoobrony i warsztaty rozwoju osobistego. Przeprowadzone zostaną warsztaty dla obu płci dotyczące różnic kulturowych oraz przemocy ze względu na płeć.

RU
Целью проекта „Xenophilia” является многовекторная поддержка иммигрантов и иммигранток на территории Слупска и Поморского Воеводства. Благодаря такого рода комплексному подходу, целевой аудитории(иммигрантам)  будет обеспечен доступ к  образовательным, информационным, активизационно -интеграционным ресурсам и специализированным консультациям (в том числе, правовая, психологическая помощь и помощь с переводами).
Важным элементом проекта будет работа с семьями иммигрантов и реэмигрантов и подготовка к созданию Слупского Совета Иммигрантов и Иммигранток(Słupskiej Rady Imigrantów i Imigrantek) –  правового консультативного органа, целью которого будет являться формирование миграционной политики. Создание такой организации даст возможность самим иммигрантам влиять на процессы связанные с политикой их интеграции .
Различные  мероприятия по интеграции иммигрантов и иммигранток в  принимающее сообщество дадут возможность лучше  узнать друг друга.
В рамках проекта будет оказана поддержка иммигрантам, которые испытывают физическое, психологическое и экономическое насилие. Будут организованы занятия по самообороне и семинары по личностному развитию. Кроме того, будут   проведены семинары для обоих полов по вопросам культурных различий и гендерного насилия.

PORT-ikona-działania

Działania w projekcie

PORT-ikona--partnerzy projektu

Lider projektu

Stowarzyszenie Port. Przestrzeń Otwarta


Partnerzy Projektu