PORT-ikona-praca-lupa, na niej teczka

PUNKT DORADCZO-INFORMACYJNY

Działanie realizowane w ramach Projektu „Xenophilia„. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

PL

Punkt doradczo-informacyjny dla imigrantów / imigrantek, uchodźców / uchodźczyń. Zakres porad:

 • Legalizacja pobytu, pracy
 • Zasady dostępu do rynku pracy
 • Prawa pracownicze i prawa osób świadczących pracę na mocy umów cywilno–prawnych
 • Zakres bezpłatnej opieki medycznej
 • Udzielanie informacji imigrantowi na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
 • Świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne
 • Orzeczenia o niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności dziecka i świadczenia związane z niepełnosprawnością.

Dodatkowe działania:

 • Pomoc w wypełnianiu dokumentów
 • Monitoring postępu prowadzonych spraw urzędowych
 • Wsparcie tłumaczy – porady będą udzielane poza językiem polskim także w językach rosyjskim i angielskim
 • Wsparcie eksperckie (np. prawnika, psychologa).

Dodatkowe wsparcie imigrantów/tek w postaci asystenta rodziny/ imigranta/tki rodzin uchodźczych/ uchodźców/czyń lub osób znajdujących się w procedurze dedykowane osobom narażonych na wykluczenie krzyżowe (np. osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy, handlu ludźmi, osobom bezrobotnych, osobom, które szczególnie ucierpiały wskutek pandemii).

Zapewnienie kompleksowej opieki imigrantkom, które zasygnalizują problem przemocy w rodzinie, pomoc w zrozumieniu i przeprowadzeniu procedury niebieskiej karty.

RU

Консультативно-информационный центр для иммигрантов/иммигранток, беженцев/беженок. Виды консультаций:

 • Легализация пребывания, работы
 • Процедура получения доступа к рынку труда
 • Права работодателя и права работника на основании заключенных гражданско-правовых договоров
 • Диапазон бесплатной медицинской помощи
 • Предоставление информации иммигрантам о помощи, оказываемой компетентными государственными учреждениями, местными органами власти и неправительственными организациями
 • Социальные пособия, семейные пособия
 • Признание инвалидности, включая инвалидность ребенка и льготы, связанные с инвалидностью.

Дополнительные консультации:

 • Помощь в заполнении документов
 • Мониторинг хода официальных дел
 • Поддержка переводчиков – консультации будут проводиться на русском и английском языках
 • Помощь специалистов (например: юрист, психолог).
 • Дополнительная поддержка в виде ассистента семьям иммигрантов/иммигранток, беженцев/беженок или другим лицам (например, инвалидам, жертвам насилия, торговли людьми, безработным, людям, которые особенно пострадали в результате пандемии).
 • Оказание комплексной помощи иммигрантам, которые сигнализируют о проблеме насилия в семье, информационная помощь в проведении процедуры голубой карты( niebieska karta)

EN

Scope of advisory and information desk for immigrants and refugees:

 • Legalization of stay, work
 • Rules of access to work market
 • Rights of employees and people performing work under civil contracts
 • Scope of free medical care
 • Informing immigrants about the assistance provided by the appropriate authorities, local authorities, and non-governmental organizations
 • Social benefits, family benefits
 • Decisions of disability, including disability of a child; and disability related benefits

Aditional scope:

 • Assistance in filling in documents
 • Monitoring the progress of administrative matters
 • Assistance of translators in Polish, Russian and English
 • Assistance of professionals/experts (e. g. lawyer, psychologist)
 • Additional support for immigrants in form of assistants for immigrant families, refugee families, people undergoing legal proceedings or people at risk of cross-exclusion (e. g. disabled, victims of violence, human trafficking, unemployed, people particularly affected by pandemic).
 • Comprehensive support to immigrant women who raise awareness of the problem of domestic violence; support in understanding and implementing the Blue Card procedure

 

Kontakt

76-200 Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 6, pokój nr 15
mail: port.slupsk@tlen.pl
tel. +48 516 767 769 (w godzinach pracy)

 

logo-prawo-waga-symbol prawa

Legalizacja pobytu i pracy – informacje

Legalizacja pobytu – pouczenie dla cudzoziemca (PL/RU/UA/EN/FR)

PL
Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z póżn. zm.).

Polska wersja – pdf

RU
Разъяснение для иностранца о принципах и порядке действий, а также о надлежащих ему правах и возложенных на него обязанностях, касающихся продления срока действия выданной визы или срока пребывания на основании этой визы, выдачи разрешения иностранцу на временное пребывание, постоянное пребывание или разрешения на пребывание долгосрочного
резидента Европейского Союза, в соответствии со статьей 7 абз. 1 п. 1 закона от 12 декабря 2013 г. об иностранцах (ц.т. З. В. от 2021 г., поз. 2354 с посл. изм.).

Pусская версия – pdf

UA
Роз’яснення для іноземця про принципи і порядок дій, а також про його права та обов’язки, що стосуються продовження терміну дії виданої візи або терміну перебування на підставі цієї візи, видачі дозволу на тимчасове перебування, дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу, відповідно до статті 7 абз. 1 п. 1 Закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців (єдиний текст Дзєннік устав (Урядовий вісник) від 2021 р. поз. 2354 з пізн.зм.).

Українська версія – pdf 

EN
An instruction for a foreigner about the rules and mode of conduct, his/her rights and obligations in matters concerning the extension of the validity of an issued visa or a stay covered by that visa, granting a temporary residence permit, a permanent residence permit or a long-term residence permit in the European Union in accordance with art. 7, section 1, point 1 of the Act of December 12, 2013 on foreigners (Journal of Laws of 2021, item 2354, as amended).

English version – pdf

FR
Communiqué adressé aux ressortissants étrangers portant les modalités et les procédures en matière de leurs droits et leurs obligations en ce qui concerne les affaires portant sur la prolongation de la durée de validité d’un visa délivré ou de séjour faisant l’objet dudit visa, l’octroi d’un permis de séjour temporaire à un étranger, d’un permis de séjour permanent ou d’un permis de résident de longue durée de l’Union Européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point 1 de la loi du 12 décembre 2013 sur le étrangers (c’est-à-dire J O de 2021, texte n° 2354, modifié).

Version française – pdf


Źródło: mos.cudzoziemcy.gov.pl, dostęp 16.08.2022

Praca, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, płaca brutto i netto (PL/RU)

PL
Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę lub umowę zlecenie obowiązkowo podlega ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym. Każdy pracodawca obowiązkowo zgłasza pracownika do ubezpieczeń i odprowadza składki. Składki płaci pracodawca i pracownik (stąd różnica w wynagrodzeniu brutto i netto).

Ubezpieczenia społeczne:
ubezpieczenie emerytalne – zapewnia środki do życia w wieku senioralnym, po osiągnięciu wieku emerytalnego, kiedy nie jesteśmy już aktywni zawodowo,
ubezpieczenie rentowe – chroni przed utratą dochodów w czasie dłuższej lub stałej niezdolności do pracy ze względu na stan zdrowia (renta), 
ubezpieczenie chorobowe – pozwala na wypłatę świadczeń w razie choroby i zasiłków rodzicielskich,
ubezpieczenie wypadkowe – pozwala na wypłatę zasiłków i odszkodowań w powodu chorób zawodowych lub wypadków w miejscu pracy.

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na bezpłatne korzystanie z opieki lekarskiej, szpitalnej oraz ze zniżek na niektóre leki na receptę.


RU
Каждый официално оформленный по трудовому договору работник получает доступ к медицинскому и социальному страхованию. Каждый работодатель в обязательном порядке отчисляет за него  страховые взносы.  Взносы оплачивает работодатель и работник (отсюда и разница в заработной плате НЕТТО и БРУТТО)

Социальное обеспечение:
пенсионное страхование – обеспечивает средства к существованию после достижения пенсионного возраста, когда мы больше не осуществляем профессиональную деятельность,
страхование в связи с потерей  трудоспособности (инвалидности) – защищает от потери дохода при длительной или постоянной нетрудоспособности по состоянию здоровья,
страхование по болезни – позволяет выплачивать пособия в случае болезни и декретного отпуска,
страхование от несчастных случаев – позволяет выплачивать пособия и компенсации из-за профессиональных заболеваний или несчастных случаев на рабочем месте.

Медицинское  страхование  позволяет бесплатно получать медицинскую помощь и скидки на некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту.

Praca, Słownik podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń społecznych (PL/EN/DE/RU)

Słownik podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń społecznych polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski ma służyć jako pomoc w kontaktach z obcojęzycznymi partnerami i klientami ZUS. Słownik obejmuje 517 haseł i składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszą stanowią wybrane terminy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w czterech językach. Zestawiono je w ponumerowanych na marginesach stron wierszach. Kolejność wierszy wyznaczają polskie terminy uporządkowane alfabetycznie. Trudniejsze pojęcia dodatkowo zostały krótko wyjaśnione.

Słownik (plik pdf) do pobrania na stronie www.zus.pl, dostęp 16.08.2022

Praca, uproszczone zasady zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy (PL)

Wszyscy obywatele Ukrainy przebywający legalnie bez względu na datę wjazdu do Polski, którzy nie złożyli wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, otrzymują prawo do pracy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Przepis odwołuje się zatem nie tylko do obywateli Ukrainy beneficjentów Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ale także do wszystkich osób będących obywatelami Ukrainy przebywającymi legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce będą to osoby, które przebywają w Polsce legalnie na podstawie polskiej wizy lub polskiej karty pobytu, na podstawie ważnej wizy lub ważnej karty pobytu wydanych przez inny kraj strefy Schengen lub na podstawie ruchu bezwizowego albo 15-dniowej zgody Komendanta Straży Granicznej na wjazd.
W szczególności, nie ma znaczenia długość planowanego w Polsce pobytu, czy obywatel Ukrainy przybył do Polski przed, czy po 24 lutego 2022 r., ani czy jego wjazd ma jakikolwiek związek z wojną w Ukrainie.

Należy uznać, że przesłankę „legalnego przebywania w Polsce” spełniają również osoby, które przebywają w Polsce po wygaśnięciu swoich pierwotnych tytułów pobytowych na podstawie przepisów uprawniających ich do kontynuowania pobytu w Polsce, np. tzw. „fikcji covidovej” mimo braku ważnego dokumentu pobytowego w związku z tym, że ich pobyt w tym czasie „uznaje się za legalny” lub „uważa się za legalny”.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi Ukrainy o powierzeniu mu pracy. Od 15 lipca 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizacji specustawy (Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). rozszerzające katalog informacji, które należy podać przy składaniu powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Zgodnie z nowymi zasadami, oprócz zgłoszenia podjęcia pracy, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy będzie obowiązany dodatkowo wskazać wysokość wynagrodzenia – stawkę miesięczną lub godzinową, a także wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu oraz liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia. Bez uzupełnienia o dodatkowe dane, powiadomienie nie będzie mogło być złożone.
Korzystanie z omawianego prawa do pracy nie jest uzależnione od uzyskania numeru PESEL, zarówno w nowej procedurze na podstawie przepisów u.p.o.u., jak i obowiązujących przepisów ogólnych.

Ze względu na zmianę brzmienia przepisów u.p.o.u., zmiana warunków zatrudnienia wskazanych w powiadomieniu (np. zmiana wymiaru czasu pracy) wymagać będzie od pracodawcy złożenia ponownego zawiadomienia. Wciąż nie jest jednak pewne, czy nowe powiadomienie trzeba składać w przypadku zmiany, np. stanowiska lub miejsca wykonywanej pracy. Wydaje się, że powiadomienie dotyczy wyłącznie konkretnego stanowiska i konkretnej pracy wykonywanej w danym miejscu. Dlatego w przypadku każdej zmiany, powiadomienie należy ponowić.

Źródło:
Kacprzyk Michał Uproszczone zasady zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy
https://sip.lex.pl/#/publication/151409582/kacprzyk-michal-uproszczone-zasady-zatrudniania-cudzoziemcow-z-ukrainy?keyword=Zatrudnianie%20cudzoziemców&unitId=passage_1291