Poznaj szczegóły

PL
Przestępczość może dotknąć każdego z nas. Co roku 75 milionów ludzi w Unii Europejskiej pada ofiarą przestępstwa — to 15% populacji. Zbyt wiele ofiar przestępstw pozostaje nierozpoznanych i nie jest «widzianych» przez swoich rówieśników. Bycie pomijanym może powodować poczucie bezradności i braku własnej wartości. Ofiary przestępstw powinny czuć się dostrzegane wspierane.

Dzięki dyrektywie w sprawie praw ofiar przestępstw (2012) oraz strategii w sprawie praw ofiar przestępstw (2020) wszystkie ofiary przestępstw mają szereg praw, na których mogą polegać bez względu na to, gdzie się znajdują w UE lub w jakich okolicznościach doszło do przestępstwa. Jednak nadal jest zbyt wiele ofiar, które nie wiedzą, jakie mają prawa i jak uzyskać do nich dostęp.

Kampania „Oczy szeroko otwarte” nie tylko zwiększa świadomość praw ofiar. Kampania zapewni, że ofiary przestępstw zostaną dostrzeżone i uzyskają dostęp do potrzebnej im pomocy. Kampania niesie z sobą także ważną obietnicę dla ofiar przestępstw: Będę mieć oczy szeroko otwarte.

Więcej na stronie: https://victims-rights.campaign.europa.eu/pl/country/poland 

EN
Crime can affect any one of us. Every year, 75 million people in the European Union are the victim of a crime – this is 15% of the population. Too many victims of crime go unrecognised and are not ‘seen’ by their peers. Being overlooked can lead to feelings of helplessness and a lack of self-worth. Victims of crime need to feel seen and supported.

Thanks to the Victims’ Rights Directive (2012) and the Strategy on Victims’ Rights (2020), all victims of crime have a series of rights that they can rely on no matter where they are in the EU or under what circumstances the crime happened. But still, there are too many victims that do not know what their rights are and how to access them.

The ‘Keep your eyes open’ campaign will raise awareness of victims’ rights. The campaign will ensure that the victims of crime are acknowledged and can access the help they need. It has a central promise for victims of crime: I will keep my eyes open.

View More: https://victims-rights.campaign.europa.eu/pl/country/poland

.