W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Ustawa obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym szereg jej przepisów wejdzie w życie w innych datach.

najważniejsze zmiany

  • Termin 30 dni na złożenie wniosku o nr PESEL
  • Zmiany w finansowaniu pomocy socjalnej
  • 14 dni na powiadomienie urzędu pracy przez pracodawcę o zatrudnianiu cudzoziemca
  • Dzieci w pieczy zastępczej
  • Zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy
  • Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
  • Zmiany dotyczące postępowań powrotowych
  • Uchylenie przepisów covidowych dot. składania wniosków pobytowych, przedłużenia ważności dokumentów pobytowych, terminu opuszczenia Polski

Szczegółowe informacje (w językach: polskim, ukraińskim, angielskim) dostępne są na stronach:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/185