Spotkanie dla kandydatów i kandydatek do Rady Imigrantów i Imigrantek realizowane w ramach projektu „Xenophilia”.

Poznaj szczegóły

PL
W dniu 23 lutego 2023r. o godzinie 16.00 w Centrum Inicjatyw Obywatelskich (Słupsk, al. Sienkiewicza, 19, II piętro) odbędzie się kolejne spotkanie kandydatów i kandydatek do Rady Imigrantów i Imigrantek miasta Słupsk. Podczas spotkania będzie mowa o powstaniu Rady, etapach pracy oraz o problemach, którymi należy się zająć.
Zapraszamy wszystkich chętnych imigrantów i imigrantek dołączyć się do wspólnej inicjatywy.
.
RU
23 февраля 2023 года в 16.00 на базе Центра гражданских инициатив (Centrum Inicjatyw Obywatelskich) по адресу: г. Слупск, аллея Сенкевича, 19 (Słupsk, al. Sienkiewicza, 19, II piętro) состоится очередная встреча кандидатов и кандидаток Совета иммигрантов и иммигранток города Слупск. На встрече будут обсуждаться вопросы создания Совета, этапы работы и проблемы, требующие решения.
Приглашаем всех желающих иммигрантов и иммигранток присоединится к общей инициативе.
.
UA
23 лютого 2023 року о 16.00 на базі Центру громадянських ініціатив (Centrum Inicjatyw Obywatelskich) за адресою: м. Слупськ, алея Сенкевича, 19 (Słupsk, al. Sienkiewicza, 19, II piętro) відбудеться чергова зустріч кандидатів та кандидаток Ради іммігрантів та іммігранток міста Слупськ. На зустрічі обговорюватимуться питання створення Ради, етапи роботи та проблеми, які потребують вирішення.
Запрошуємо всіх бажаючих іммігрантів та іммігранток приєднатися до спільної ініціативи.
.

Relacja ze spotkania

PL
23 lutego 2023r. odbyło się spotkanie kandydatów i kandydatek Rady Emigrantów i Emigrantek Miasta Słupsk, w formie szkolenia nt. jak tworzyć stowarzyszenia w Polsce. Podczas spotkania przedstawiciel Centrum Inicjatyw Obywatelskich, doradca, poruszył tematy dotyczące zakładania organizacji, a mianowicie:
 • podstawy prawne działalności organizacji;
 • statut organizacji i jego treść;
 • statutowe cele i rodzaje działalności;
 • wybór organów zarządzających i kontrolujących działalność organizacji;
 • źródła finansowania,
 • rejestracja organizacji w organach państwowych itp.
Tylko wspólne uda nam się stworzyć pierwszą w Słupsku organizację reprezentującą interesy wszystkich imigrantów i imigrantek oraz ruszyć w kierunku rozwiązania naszych wspólnych problemów. Zapraszamy wszystkich chętnych imigrantów i imigrantki – dołączcie do wspólnej inicjatywy.
.
RU
23 февраля 2023 года состоялась встреча кандидатов и кандидаток Совета иммигрантов и иммигранток города Слупск *, в формате обучающей лекции о том, как создавать организации в Польше. На встрече представитель Центра, советник, затронул вопросы создания организации, а именно:
 • правовые основы деятельности организаций;
 • устав организации и его содержание;
 • уставные цели и виды деятельности;
 • выбор органов управления и контроля деятельности организации;
 • источники финансирования
 • регистрация организации в государственных органах и тп.
Только общими усилиями мы сможем создать первую организацию в Слупске, представляющую интересы всех иммигрантов и иммигранток, и двигаться в направлении решения наших общих проблем. Приглашаем всех желающих иммигрантов и иммигранток присоединится к общей инициативе.
.
UA
23 лютого 2023 року відбулася зустріч кандидатів та кандидаток Ради іммігрантів та іммігранток міста Слупськ *, у форматі навчальної лекції про те, як створювати організації у Польщі. На зустрічі представник Центру, радник, торкнувся питань створення організації, а саме:
 • правові засади діяльності організацій;
 • статут організації та його зміст;
 • статутні цілі та види діяльності;
 • вибір органів управління та контролю діяльності організації;
 • джерела фінансування
 • реєстрація організації у державних органах тощо.
Тільки спільними зусиллями ми зможемо створити першу організацію в Слупську, яка представлятиме інтереси всіх іммігрантів та іммігранток, і рухатись у напрямку вирішення наших спільних проблем. Запрошуємо всіх бажаючих іммігрантів та іммігранток приєднається до спільної ініціативи.
.
.
*Projekt „Xenophilia” finansowany jest przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.