PORT - punkt informacyjny - pro - bono

.

Działanie realizowane w ramach projektu „Xenophilia„. 

.

Poznaj szczegóły

PL

Punkt doradczo-informacyjny dla imigrantów/imigrantek, uchodźców/ uchodźczyń. Zakres porad:

 • Legalizacja pobytu, pracy
 • Zasady dostępu do rynku pracy
 • Prawa pracownicze i prawa osób świadczących pracę na mocy umów cywilno–prawnych
 • Zakres bezpłatnej opieki medycznej
 • Udzielanie informacji imigrantowi na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
 • Świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne
 • Orzeczenia o niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności dziecka i świadczenia związane z niepełnosprawnością.

Dodatkowe działania:

 • Pomoc w wypełnianiu dokumentów
 • Monitoring postępu prowadzonych spraw urzędowych
 • Wsparcie tłumaczy – porady będą udzielane poza językiem polskim także w językach rosyjskim i angielskim
 • Wsparcie eksperckie (np. prawnika, psychologa).

Dodatkowe wsparcie imigrantów/tek w postaci asystenta rodziny/ imigranta/tki rodzin uchodźczych/ uchodźców/czyń lub osób znajdujących się w procedurze dedykowane osobom narażonych na wykluczenie krzyżowe (np. osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy, handlu ludźmi, osobom bezrobotnych, osobom, które szczególnie ucierpiały wskutek pandemii).

Zapewnienie kompleksowej opieki imigrantkom, które zasygnalizują problem przemocy w rodzinie, pomoc w zrozumieniu i przeprowadzeniu procedury niebieskiej karty.

RU

Консультативно-информационный центр для иммигрантов/иммигранток, беженцев/беженок. Виды консультаций:

 • Легализация пребывания, работы
 • Процедура получения доступа к рынку труда
 • Права работодателя и права работника на основании заключенных гражданско-правовых договоров
 • Диапазон бесплатной медицинской помощи
 • Предоставление информации иммигрантам о помощи, оказываемой компетентными государственными учреждениями, местными органами власти и неправительственными организациями
 • Социальные пособия, семейные пособия
 • Признание инвалидности, включая инвалидность ребенка и льготы, связанные с инвалидностью.

Дополнительные консультации:

 • Помощь в заполнении документов
 • Мониторинг хода официальных дел
 • Поддержка переводчиков – консультации будут проводиться на русском и английском языках
 • Помощь специалистов (например: юрист, психолог).
 • Дополнительная поддержка в виде ассистента семьям иммигрантов/иммигранток, беженцев/беженок или другим лицам (например, инвалидам, жертвам насилия, торговли людьми, безработным, людям, которые особенно пострадали в результате пандемии).
 • Оказание комплексной помощи иммигрантам, которые сигнализируют о проблеме насилия в семье, информационная помощь в проведении процедуры голубой карты( niebieska karta)

EN

We can advise you on:

 • legalising your stay and working;
 • rules for accessing the jobs market;
 • the rights of:
  • people employed on a contract of employment;
  • people providing work under civil-law contracts;
 • medical care free at the point of service;
 • the assistance provided by government institutions, local government institutions and NGOs;
 • social assistance and family benefits;
 • decisions relating to disability, including a child’s disability, and to disability benefits.

We can also:

 • help you fill in documents;
 • help you monitor the progress of official matters;
 • offer you some support with translation. We will provide advice in Polish, Russian and English;
 • assist you to find expert support, such as a lawyer or psychologist, for example.

In addition, we can provide support in the form of an assistant for immigrants and refugees and their families and for people in the middle of proceedings for those at risk of intersectional exclusion, such as disabled people, victims of violence and/or trafficking, unemployed people and people who suffered in particular as a result of the pandemic.

We provide comprehensive care for immigrants who give us a sign that they are struggling with domestic violence and we help them to understand and instigate the Blue Card procedure.

UdzielAne wsparcie

W ramach pracy punktu informacyjno – doradczego udzieliliśmy wsparcia imigrantkom i imigrantom z następujących województw:
 • dolnośląskie,
 • lubelskie,
 • lubuskie,
 • łódzkie,
 • małopolskie,
 • mazowieckie,
 • opolskie,
 • pomorskie,
 • śląskie,
 • warmińsko-mazurskie,
 • wielkopolskie,
 • zachodniopomorskie.

Kontakt

76-200 Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 6, pokój nr 15
mail: port.slupsk@tlen.pl
tel. +48 516 767 769 (w godzinach pracy)

Godziny pracy

 • Poniedziałek 15.00 – 17.00
 • Wtorek 11.00 – 14.00
 • Środa 15.00 – 17.00