napis PORT, PUNKT informacyjno - doradczy dla imigrantów i imigrantek

PUNKT DORADCZO-INFORMACYJNY

Działanie realizowane w ramach projektu „Xenophilia„. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

PL

Punkt doradczo-informacyjny dla imigrantów/imigrantek, uchodźców/ uchodźczyń. Zakres porad:

 • Legalizacja pobytu, pracy
 • Zasady dostępu do rynku pracy
 • Prawa pracownicze i prawa osób świadczących pracę na mocy umów cywilno–prawnych
 • Zakres bezpłatnej opieki medycznej
 • Udzielanie informacji imigrantowi na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
 • Świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne
 • Orzeczenia o niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności dziecka i świadczenia związane z niepełnosprawnością.

Dodatkowe działania:

 • Pomoc w wypełnianiu dokumentów
 • Monitoring postępu prowadzonych spraw urzędowych
 • Wsparcie tłumaczy – porady będą udzielane poza językiem polskim także w językach rosyjskim i angielskim
 • Wsparcie eksperckie (np. prawnika, psychologa).

Dodatkowe wsparcie imigrantów/tek w postaci asystenta rodziny/ imigranta/tki rodzin uchodźczych/ uchodźców/czyń lub osób znajdujących się w procedurze dedykowane osobom narażonych na wykluczenie krzyżowe (np. osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy, handlu ludźmi, osobom bezrobotnych, osobom, które szczególnie ucierpiały wskutek pandemii).

Zapewnienie kompleksowej opieki imigrantkom, które zasygnalizują problem przemocy w rodzinie, pomoc w zrozumieniu i przeprowadzeniu procedury niebieskiej karty.

RU

Консультативно-информационный центр для иммигрантов/иммигранток, беженцев/беженок. Виды консультаций:

 • Легализация пребывания, работы
 • Процедура получения доступа к рынку труда
 • Права работодателя и права работника на основании заключенных гражданско-правовых договоров
 • Диапазон бесплатной медицинской помощи
 • Предоставление информации иммигрантам о помощи, оказываемой компетентными государственными учреждениями, местными органами власти и неправительственными организациями
 • Социальные пособия, семейные пособия
 • Признание инвалидности, включая инвалидность ребенка и льготы, связанные с инвалидностью.

Дополнительные консультации:

 • Помощь в заполнении документов
 • Мониторинг хода официальных дел
 • Поддержка переводчиков – консультации будут проводиться на русском и английском языках
 • Помощь специалистов (например: юрист, психолог).
 • Дополнительная поддержка в виде ассистента семьям иммигрантов/иммигранток, беженцев/беженок или другим лицам (например, инвалидам, жертвам насилия, торговли людьми, безработным, людям, которые особенно пострадали в результате пандемии).
 • Оказание комплексной помощи иммигрантам, которые сигнализируют о проблеме насилия в семье, информационная помощь в проведении процедуры голубой карты( niebieska karta)

EN

Scope of advisory and information desk for immigrants and refugees:

 • Legalization of stay, work
 • Rules of access to work market
 • Rights of employees and people performing work under civil contracts
 • Scope of free medical care
 • Informing immigrants about the assistance provided by the appropriate authorities, local authorities, and non-governmental organizations
 • Social benefits, family benefits
 • Decisions of disability, including disability of a child; and disability related benefits

Aditional scope:

 • Assistance in filling in documents
 • Monitoring the progress of administrative matters
 • Assistance of translators in Polish, Russian and English
 • Assistance of professionals/experts (e. g. lawyer, psychologist)
 • Additional support for immigrants in form of assistants for immigrant families, refugee families, people undergoing legal proceedings or people at risk of cross-exclusion (e. g. disabled, victims of violence, human trafficking, unemployed, people particularly affected by pandemic).
 • Comprehensive support to immigrant women who raise awareness of the problem of domestic violence; support in understanding and implementing the Blue Card procedure

Kontakt

76-200 Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 6, pokój nr 15
mail: port.slupsk@tlen.pl
tel. +48 516 767 769 (w godzinach pracy)