PORT-ikona-urzędy

administracjA rządowA centralna

Zakres działania obejmuje obszar całego państwa.

Urząd do Spraw Cudzoziemców

 • Sprawy: odwołania w sprawie legalizacji pobytu (w przypadku otrzymania odmownej decyzji wojewody), rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy.
 • Kontakt (adres do korespondencji i biuro podawcze):
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  tel. +48 47 721 76 75
  www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

administracjA rządowA terenowA (województwo pomorskie)

W każdym województwie obejmuje urząd wojewódzki oraz zespoloną administrację rządową w województwie (inspekcje i straże), na której czele stoi wojewoda.

Urząd Wojewódzki

 • Sprawy: legalizacja pobytu cudzoziemca, wydawanie kart pobytu, prowadzenie spraw z zakresu repatriacji, zezwolenie na pracę cudzoziemców.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Koordynatorzy pomocy humanitarnej

Urząd Gminy/Urząd Miasta

Urzędy te znajdują się we wszystkich gminach i miastach. W większych miastach urzędy podzielone są na wydziały dla poszczególnych dzielnic miasta – należy zwracać się do urzędu/ wydziału właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Urząd Miejski Słupsk

 • Sprawy: zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy, nadanie numeru PESEL, rejestracja samochodu, wydanie prawa jazdy, rejestracja działalności gospodarczej, zapisy do miejskich żłobków, przedszkoli i szkół.

Urząd Stanu Cywilnego w Słupsku

Jednostka organizacyjna urzędu gminy/miasta

 • Sprawy: zgłoszenie urodzenia dziecka, zgłoszenie zgonu, zawarcie małżeństwa oraz inne sprawy związane ze zmianą stanu cywilnego, wydanie odpisu aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, wpisywani treści zagranicznych aktów stanu  cywilnego do polskich ksiąg.
 • Kontakt:
  76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
  bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/wydzialy/106.html

Urząd Skarbowy

Urzędy te znajdują się w większości miast. W większych miastach jest kilka urzędów – należy zwracać się należy zwracać się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Urząd skarbowy w Słupsku

Opłata skarbowa

W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej opłacie podlega:

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, np. wydanie zgody, przeniesienie decyzji, przyjęcie zgłoszenia,
 2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie podlega również złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Więcej na stronie www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/oplata-skarbowa

Stawki opłaty skarbowej* (wybrane)

 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 340,00 zł
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – 440, 00 zł
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – 440,00 PLN
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – 440,00 PLN
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej – 440,00 PLN
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową – 170,00 PLN
 • udzielenie zezwolenia na pobyt stały – 640,00 PLN
 • udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – 640,00 PLN
 • przedłużenie wizy krajowej – 406,00 PLN
 • fakultatywne przedłużenie wizy Schengen –  30,00 EUR
 • decyzja inna niż wyżej wymienione, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – 10,00 PLN
 • wydanie zaświadczenia – 17,00 PLN
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 PLN

* stan na dzień 1 czerwca 2022, przed dokonaniem wpłaty należy upewnić się, czy stawka nie uległa zmianie