Uniwersytet Warszawski uruchamia pierwsze w Polsce studia podyplomowe adresowane do osób, które planują podjęcie pracy lub pracują w szkołach jako asystentki i asystenci międzykulturowi, asystentki i asystenci edukacji romskiej lub pełnią funkcję pomocy nauczyciela zgodnie z Ustawą prawo oświatowe (Rozdział 7: Kształcenie osób przybywających z zagranicy, Art. 165 ust. 8 i 9).

Asystentki i asystenci międzykulturowi, podobnie jak asystentki i asystenci edukacji romskiej, wspierają uczniów i uczennice w adaptacji, edukacji i integracji oraz pełnią rolę łączniczek i łączników językowo-kulturowych pomiędzy dzieckiem, jego rówieśnikami, kadrą szkoły (dyrekcją, wychowawczynią lub wychowawcą, nauczycielkami i nauczycielami), rodzicami, a często także szerszą społecznością lokalną (szczególnie w przypadku dzieci i rodzin uchodźczych).  Od marca 2022 r. zarówno wśród dyrekcji szkół, jak i wśród władz samorządowych a także centralnych znacznie zwiększyły się zainteresowanie współpracą z asystentkami i asystentami międzykulturowymi oraz świadomość korzyści wynikających z takiej współpracy. Można więc szacować, że w perspektywie kilku lat zapotrzebowanie na pracę asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich – zarówno ze względu na utrzymujące się od lat trendy migracyjne i systematyczny wzrost migrantek i migrantów w Polsce, jak też ze względu na konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, utrzyma się lub będzie wzrastać.

Studia mają charakter praktyczny. Dominującą formą pracy są warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria. Elementem zajęć będzie również wizyta studyjna w szkole i job shadowing (obserwacja i towarzyszenie doświadczonej asystentce międzykulturowej w jej codziennej pracy w szkole).

Program studiów (210 godzin, 48 punktów ETCS) obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Rola asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego w szkole,
  • Pedagogika i psychologia w praktyce AM,
  • Wspieranie nauki języka polskiego jako drugiego / obcego, aspekty prawne, prawno-oświatowe i organizacja pracy szkoły,
  • Aspekty międzykulturowe w pracy asystentek i asystentów międzykulturowych,
  • Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, przemocy i dyskryminacji w szkole,
  • Dobrostan i profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do studiów.

Szczegółowe informacje na stronie irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2022/programme/SP-AM/